Nhạc : Phạm Duy

 

Phạm Duy

Đưa Em Tìm Động Hoa Vàng

Còn Chút Gì Để Nhớ Để Quên

Cỏ Hồng

Hoa Rụng Ven Sông

Ngậm Ngùi

 Thuyền Viễn Xứ

Tiễn Em

imagesQRA0IMMR