CHÍNH KHÍ CA

Tất cả bài thơ dưới đây đều được diễn ngâm bởi Tôn Nữ Lê Ba

Chính Khí Việt- Lý Đông A

 

[audio https://chusalan.files.wordpress.com/2013/02/chinhkhivietlydonga-tonnuleba_4ht2.mp3]

hvln

Bình Ngô Đại Cáo- Nguyễn Trãi

 

[audio https://chusalan.files.wordpress.com/2013/02/binhngodaicaonguyentrai-tonnule_4hsy.mp3]

hvln

Trưng Nữ Vương- Thơ Ngân Giang nữ sĩ

 

[audio https://chusalan.files.wordpress.com/2013/02/binhngodaicaonguyentrai-tonnule_4hsy.mp3]

hvln

Hồ Trường- Nguyễn Bá Trác

 

[audio https://chusalan.files.wordpress.com/2013/02/hotruongnguyenbatrac-tonnuleba_4hsn.mp3]

hvln

Tụng Kinh Kha- Vũ Hoàng Chương

 

[audio https://chusalan.files.wordpress.com/2013/02/tungkinhkhavuhoangchuong-tonnul_4hsc.mp3]

hvln

Bài Hành Phương Nam- Nguyễn Bính

 

[audio https://chusalan.files.wordpress.com/2013/02/baihanhphuongnamnguyenbinh-tonnu_4hsf.mp3]

hvln

Tống Biệt Hành- Thâm Tâm

 

[audio https://chusalan.files.wordpress.com/2013/02/tongbiethanhthamtam-tonnuleba_4hsr.mp3]

hvln

Bên Kia Sông Đuống- Hoàng Cầm

 

[audio https://chusalan.files.wordpress.com/2013/02/benkiasongduonghoangcam-tonnule_4hsx.mp3]

hvln

Advertisement