Nhạc lạ

101

CHẢY ĐI SÔNG ƠI

Nhạc Phó Đức Phương- Hát Hồng Hạnh

[audio https://chusalan.files.wordpress.com/2012/12/chaydisongoi-honghanh_3hfck_hq.wav]

hvln

TRÊN ĐỈNH PHÙ VÂN

Phó Đức Phương- Mỹ Linh

[audio https://chusalan.files.wordpress.com/2012/12/tren-dinh-phu-van-my-linh.wav]

hvln

THIỀN HOA

Thơ Chu nguyên Thảo- nhạc Nguyễn Hữu Phước- hát Vân Khánh

[audio https://chusalan.files.wordpress.com/2012/12/thien_hoa_vankh.wav]

hvln

MỘT THOÁNG HỒ TÂY

Phó Đức Phương- Thanh Lam

[audio https://chusalan.files.wordpress.com/2012/12/motthoanghotay-thanhlam_3he5x_hq.wav]

hvln

TÔI ĐỨNG TRÊN ĐỒI MÂY

thơ Phạm Công Thiện- nhạc Lê Uyên Phương- hát Lê Uyên Phương

[audio https://chusalan.files.wordpress.com/2012/12/4-toi-dungtren-doi-may-leuyenphuong.wav]

hvln

GIỌT MƯA

Thơ Chu Nguyên Thảo- Nhạc  nhạc Nguyễn Hữu Phước- hát Quang Minh

[audio https://chusalan.files.wordpress.com/2012/12/5-giot-mua-qm.wav]

hv

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s