Nhạc : Đoàn Chuẩn & Từ Linh

 Đoàn Chuẩn

 

Thu Quyến Rũ

 

 Đoàn Chuẩn & Từ Linh

 

Gửi Gió Cho Mây Ngàn Bay

Lá Thư

Lá Đổ Muôn Chiều

imagesQRA0IMMR