One thought on “Nhung nguoi di xay mong

  1. Mới học nghề mà thuyduong làm đep hơn tôi… hihihi… Thôi tôi giao hết truyện cho td làm nghen để tôi có thời giờ học làm ebooks…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s